HOEKSCHE WERKEN
VITALE DORPEN EN ACTIEVE
SAMENLEVING

We streven naar  een krachtige en vitale participatiesamenleving waarin inwoners zelfbewust en in samenwerking met maatschappelijke organisaties en de gemeente regie voeren op het eigen bestaan, waarin voldoende vangnetten zijn ingericht en waarin preventie een grote rol speelt. We willen voor alle inwoners een duurzaam veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Daarbij willen we de bestaande sociaaleconomische staat van de Hoeksche Waard minimaal behouden en waar mogelijk verder verbeteren.

Hoe gaan we dit bereiken?
Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente werken aan een Hoeksche Waard waarin iedereen kan meedoen, iedereen tot zijn recht komt en zijn talenten benut. Bij initiatieven met betrekking tot bijvoorbeeld woningbouw, bereikbaarheid en recreatie wordt door de initiatiefnemers rekening gehouden met de Hoeksche Waarden. Iedereen wordt uitgenodigd om hieraan mee te werken en actief te zijn. Wat inwoners zelf kunnen, doen zij zelf. De gemeente helpt inwoners die dat nodig hebben.


HOEKSCHE WERKEN
DUURZAAM, ENERGIENEUTRAAL EN
KLIMAATBESTENDIG

Onze ambitie is om in 2040 een energieneutraal en klimaatbestendig eiland te zijn. Daarbij richten we ons in de eerste plaats op de energieopgave voor de Hoeksche Waard zelf. Dat wil zeggen dat in 2040 de energie die in de Hoeksche Waard wordt verbruikt ook lokaal duurzaam wordt opgewekt. Tevens moet onze hele bebouwde omgeving uiteindelijk aardgasvrij worden. Verder zijn we als eiland in 2040 ingericht voor de opvang van de gevolgen van klimaatverandering.  Aanvullende ambities zijn:

  • Voldoende ruimte en inspanning voor herstel biodiversiteit;
  • Voldoende ruimte en inspanning voor waterkwaliteit en waterkwantiteit;
  • Aandacht en beleid voor behoud identiteit dragend erfgoed;
  • Voldoende ruimte en beleid voor innovatieve, natuurinclusieve kringloop landbouw.

Hoe gaan we dit bereiken?
We vinden het van belang dat alle betrokkenen vanuit eigen rollen en mogelijkheden een bijdrage leveren aan een duurzame, energieneutrale en klimaatbestendige Hoeksche Waard. Onze bijdrage aan de energietransitie leggen we samen met onze regionale partners vast in een Regionale Energie Strategie (RES), gevolgd door een Warmtetransitievisie in 2021. Als overheid geven we het goede voorbeeld door zelf al in 2030 energieneutraal vastgoed te hebben.

In aanvulling op ‘klassieke’ vormen van duurzame energieopwekking staan we  nadrukkelijk open voor innovatieve vormen, zoals drijvende zonnevelden, geothermie en aqua- en riothermie. We zien mogelijkheden om als Hoeksche Waard koploper te worden in dit soort ontwikkelingen.

We zien liever geconcentreerde locaties voor wind en zon dan verspreide ontwikkelingen. Hierbij moet rekening worden gehouden met het bestaande ondergrondse netwerk, zodat dergelijke initiatieven ook technisch haalbaar zijn.

Zorgvuldig ontwerp in afstemming met andere opgaven, bijvoorbeeld het versterken van biodiversiteit en de aanleg van recreatieve routes verdient de voorkeur. Voorbeelden van het versterken van biodiversiteit zijn natuurinclusief bouwen, soortspecifieke beschermingsmaatregelen bij ruimtelijke projecten en ecologisch beheer van de openbare ruimte.r. 


VITAAL ECONOMISCH KLIMAAT

Het college hecht veel waarde aan het in stand houden en waar mogelijk versterken van de detailhandel. Een sterke centrumfunctie voor Oud-Beijerland vindt zij daarbij wenselijk. Het versterken van de economische dynamiek, waaronder aantrekkelijke en bereikbare vestigingslocaties voor het bedrijfsleven, ruimte voor start-ups en scale-ups, stimuleren van circulaire kringlopen en stimuleren van innovatie heeft prioriteit voor het college.

Hoe gaan we dit bereiken?
Het bedrijfsleven is vooral zelf aan zet. De gemeente heeft een rol waar het gaat om randvoorwaarden zoals het bereikbaar maken en houden van locaties.

BEREIKBAAR, NABIJ EN TOEGANKELIJK

De afgelopen jaren is de bereikbaarheid steeds meer onder druk komen te staan. Het college wil daarom de komende jaren een forse inhaalslag maken met de in- en externe bereikbaarheid. Wij zien naast andere mogelijke maatregelen ook de A4 zuid als een reële oplossing voor de middellange termijn. Dit is voor de vitaliteit van de Hoeksche Waard van essentieel belang.

Hoe gaan we dit bereiken?
De aanleg van infrastructuur is vooral een zaak van overheden. De maatregelen die vanuit rijk en provincie worden voorgesteld willen we benutten voor het verbeteren van het onderliggende wegennet en versterken van de verbindingen voor fietsverkeer en het openbaar vervoer.

Eigen investeringen van de gemeente fungeren zoveel mogelijk als multiplier voor investeringen van andere overheidspartijen zoals provincie, waterschap en Rijkswaterstaat. Ook voor initiatieven van overheden gelden de Hoeksche Waarden als vertrekpunt. De inpassing van eventueel nieuwe infrastructuur werken we uit met onze inwoners.

DUURZAME INNOVATIEVE LANDBOUW

De regio Hoeksche Waard heeft alle sleutels in handen om zowel nationaal als internationaal een voorbeeld te zijn als koploper van een duurzame en innovatieve landbouw. De ontwikkelingen en ambities vanuit de innovatieve landbouw hebben de potentie om de Hoeksche Waard uit te laten groeien tot dé voedingsbodem voor de Randstad. Met regeneratieve landbouw (gericht op herstel van de groeiomgeving) versterkt de Hoeksche Waard de regionale betekenis voor de vraagstukken rond CO2-reductie, waterberging en klimaatadaptatie. De duurzame, innovatieve landbouw is één van de motoren in de richting van een circulaire eiland-economie.

Hoe gaan we dit bereiken?
De agrarische sector is vooral aan zet. Aanvullend op wat al gebeurt, zoekt de sector nog meer de verbinding met de opgaven rondom landschap, natuur en water. Via het platform De Groene Cirkel werken ondernemers, onderwijs en overheden aan een gezamenlijke agenda rondom opgaven in de landbouw- en voedingssector.

VITALE DORPEN EN ACTIEVE
SAMENLEVING

We streven naar  een krachtige en vitale participatiesamenleving waarin inwoners zelfbewust en in samenwerking met maatschappelijke organisaties en de gemeente regie voeren op het eigen bestaan, waarin voldoende vangnetten zijn ingericht en waarin preventie een grote rol speelt. We willen voor alle inwoners een duurzaam veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Daarbij willen we de bestaande sociaaleconomische staat van de Hoeksche Waard minimaal behouden en waar mogelijk verder verbeteren.

Hoe gaan we dit bereiken?
Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente werken aan een Hoeksche Waard waarin iedereen kan meedoen, iedereen tot zijn recht komt en zijn talenten benut. Bij initiatieven met betrekking tot bijvoorbeeld woningbouw, bereikbaarheid en recreatie wordt door de initiatiefnemers rekening gehouden met de Hoeksche Waarden. Iedereen wordt uitgenodigd om hieraan mee te werken en actief te zijn. Wat inwoners zelf kunnen, doen zij zelf. De gemeente helpt inwoners die dat nodig hebben.