WAARDMAKEN, HOE WERKT DAT?
Voorbeeld 1
Vakantiepark
ontwikkelen in de
Hoeksche waard

Een exploiteur van vakantieparken heeft zijn oog op de Hoeksche Waard laten vallen. Het vele groen en de recreatiemogelijkheden aan het water spreken hem erg aan als potentiële locatie voor het vestigen van zijn vakantiepark. 

Lees meer...

Voorbeeld 2
Een agrarisch bedrijf
in Natuurlijk!
verbonden

Een initiatiefnemer heeft een agrarisch bedrijf in het gebied ‘Natuurlijk! Verbonden’. De initiatiefnemer heeft het voornemen om de agrarische activiteiten af te bouwen en zich te richten op toeristische activiteiten in de vorm van een bed & breakfast en een rustpunt voor fietsers met horeca. 

Lees meer...

WAARDMAKEN, HOE WERKT DAT?
Voorbeeld 1
Een vakantiepark ontwikkelen in de Hoeksche Waard

Een exploiteur van vakantieparken heeft zijn oog op de Hoeksche Waard laten vallen. Het vele groen en de recreatiemogelijkheden aan het water spreken hem erg aan als potentiële locatie voor het vestigen van zijn vakantiepark. De initiatiefnemer is bekend met de Omgevingsvisie en voorziet dat zijn vakantiepark zal bijdragen aan het vitale economische klimaat van de Hoeksche Waard. Het park zal een mooi aantal banen opleveren voor Hoeksche Waarders en bezoekers zullen bestedingen doen in de plaatselijke winkels en horeca.  Het initiatief levert een bijdrage aan de Hoeksche Werken.

De initiatiefnemer hoeft nu enkel nog een goede plaats te vinden voor zijn initiatief. Omdat groen en water erg belangrijk zijn voor zijn initiatief, is zijn oog gevallen op de gebieden Binnenpret en Hoeksche delta. De gebieden hebben verschillende te ontwikkelen waarden. Dit houdt in dat het initiatief er anders uit komt te zien.

Binnenpret:
Voor het gebied Binnenpret gelden de volgende te ontwikkelen waarden:

 • Versterken van de herkenbaarheid als oude rivierarm
 • Versterken van de dagrecreatieve betekenis (toegankelijkheid oevers, routes, aanlegplaatsen, recreatieve voorzieningen, informatievoorziening, etc.)
 • Versterking van het verblijfsrecreatieve karakter met ontwikkelingen in de maat van het (park)landschap
 • Verbeteren van de waterkwaliteit in de Binnenmaas en benutten als schoonwaterbuffer voor het eiland
 • Versterken en behouden van de aanwezige biodiversiteit

De initiatiefnemer moet deze waarden een plek geven in zijn ontwerp. Bij de vakantiehuisjes kan hi bijvoorbeeld extra recreatiefaciliteiten aanleggen, denk aan kanoverhuur of een strandje.  Ook kan er kleinschalige horeca gerealiseerd worden als tussenstop op een wandelroute. Omdat de initiatiefnemer niet al deze zaken in één keer kan ontwikkelen, stelt de gemeente voor om contact te leggen met een bij hun bekende partij die mogelijk de kanoverhuur kan regelen.

Het ontwerp moet voorzien in versterking van de biodiversiteit. Hiertoe vraagt de initiatiefnemer advies aan het Hoeksche Waards Landschap. Hun betrokkenheid leidt tot een ontwerp met meer omgevingskwaliteit, en er ontstaat draagvlak. De vakantiehuisjes worden ingepast in de schaal van de oude rivierarm. Kleinschalig en met het gevoel van een park. Met visualisaties toont de initiatiefnemer aan hoe het initiatief in de omgeving past. Een aantal omwonenden heeft nog twijfels, onder andere over hun privacy en de ontsluiting van de huisjes. In overleg past de initiatiefnemer het plan aan. Nu zijn ook de meeste omwonenden overtuigd.

Hoeksche Delta:
Voor het gebied Hoeksche Delta gelden de volgende te ontwikkelen waarden:

 • Het vergroten van de beleefbaarheid van natuurlijke processen, weidsheid en ongereptheid.
 • Versterken van het uitzicht op de rivier en de cultuurhistorische waarde van de grasgorzen.
 • Versterken van watergerichte recreatie en natuurattracties in de overgangszone, passend bij een groots, stoer en robuust Deltalandschap.
 • Versterken van de beleefbaarheid van cultuurhistorisch waardevolle elementen zoals grienden, het fort en de eendenkooi.
 • Versterken van de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de natuurgebieden.


Voorbeeld 2
Een agrarisch bedrijf in Natuurlijk! verbonden

Een initiatiefnemer heeft een agrarisch bedrijf in het gebied ‘Natuurlijk! Verbonden’. De initiatiefnemer heeft het voornemen om de agrarische activiteiten af te bouwen en zich te richten op toeristische activiteiten in de vorm van een bed & breakfast en een rustpunt voor fietsers met horeca. Omdat het bedrijf naast een kreek ligt wil de initiatiefnemer ook graag kanovaren over de kreek mogelijk maken.

De Omgevingsvisie biedt ruimte om dit initiatief te realiseren. De initiatiefnemer moet wel een bijdrage leveren aan de Hoeksche Werken en Waarden.


Bijdrage van het initiatief aan Hoeksche Werken

 • Vitaal economisch klimaat: Er worden toeristische ‘attracties’ gemaakt die zorgen voor bestedingen en werkgelegenheid. Inwoners en toeristen uit omliggende gebieden geven geld uit in de Hoeksche Waard.
 • Vitale dorpen en actieve samenleving. Met het initiatief behoudt zijn karakteristieke boerderij een functie en wordt verval voorkomen. In drukke perioden maakt de ondernemer gebruik van jongeren uit de buurt. De boerderij wordt een plek waar bewoners uit de omgeven elkaar steeds vaker treffen onder het genot van de voortreffelijke lunches die worden aangeboden.


Bijdrage van het initiatief aan Hoeksche Waarden

 • Versterking van het recreatieve netwerk, gekoppeld aan de groenblauwe structuur van kreken en dijken. Het kanovaren en het rustpunt voor fietsers faciliteren het recreatieve netwerk. De kano’s maken gebruik van de kreken en het water, en het rustpunt faciliteert fietstochten in het buitengebied van de Hoeksche Waard. Het initiatief draagt bij aan deze waarde.
 • Versterking van de landschappelijke en natuurlijke inpassing van de bedrijfsbebouwing. Het bouwvlak moet hierin niet bepalend zijn, maar juist de kwalitatieve versterking. Akkerranden benutten voor versterking van de biodiversiteit. De voorgenomen ontwikkeling biedt mogelijkheden om het agrarisch perceel te herinrichten. Daarbij besteedt de initiatiefnemer aandacht aan de ligging van het perceel in het landschap en de bevordering van biodiversiteit op het perceel. Hiervoor heeft de initiatiefnemer een plan laten opstellen door een lokale landschapsarchitect.

De Omgevingsvisie bevat vele andere waarden waar het initiatief niet expliciet aan bijdraagt. Dit vormt geen belemmering voor het initiatief. Het initiatief moet de overige te ontwikkelen waarden in elk geval niet frustreren.